Calcutta Stock Exchange Brokers Advisory Committee


Name of Committe members
Advisory Committee of Members Mr. Suresh Kumar Kaushik
Mr. Ganesh Kumar Singhania
Mr. J. M. Chowdhary
Mr. Ashok Kumar Kayan
Mr. Ajay Kumar Chiripal
Mr. Vidhan Dugar
Mr. Tarun Sethia
Mr. Mahavir Prasad Soni
Mr. Gautam Kumar Agrahari